Θέμα 1 Εισαγωγή

Η επιχειρηματική αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην πεποίθηση ότι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες έχουν την ικανότητα να ξεκινούν νέα εγχειρήματα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέρος της επιχειρηματικής νοοτροπίας, έναν καλό δείκτη των επιχειρηματικών προθέσεων και ένας ισχυρός προάγγελος για δράση. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση, την αυτοαποτελεσματικότητα και την υπεροψία! Τα άτομα με υψηλή επιχειρηματική αυτοαποτελεσματικότητα τείνουν να καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια, να επιμένουν σε μια ιδέα και να εμμένουν σε μια εργασία περισσότερο από άτομα με χαμηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας. Η επιχειρηματική αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να ενισχυθεί με την εκπαίδευση. Στο σχήμα παρουσιάζεται η κλίμακα αυτοαποτελεσματικότητας.

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020
  • Δραστηριότητα

Ερώτηση: Βρείτε τις 10 δηλώσεις/προτροπές που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να είστε εσείς ως επιχειρηματίες (μπορείτε να βρείτε τέτοιου είδους δηλώσεις/προτροπές κάνοντας αναζήτηση σε μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιάentrepreneur+affirmations”).

Ακολουθούν ιστότοποι στην αγγλική γλώσσα που περιέχουν τέτοιες δηλώσεις/προτροπές για αναστοχασμό: