Θέμα 2 Οκτώ στοιχεία της Επιχειρηματικής Μεθόδου

Τα Οκτώ στοιχεία της Επιχειρηματικής Μεθόδου είναι:

1.Προσδιορίστε τον αντίκτυπο που θέλετε να επιτύχετε

2.Ξεκινήστε με τα διαθέσιμα μέσα

3.Περιγράψτε την ιδέα σήμερα

4.Υπολογίστε το περιθώριο για απώλειες

5.Προβείτε σε μικρές ενέργειες

6.Δικτυωθείτε και κινητοποιείστε και άλλα άτομα για να σας συνοδεύσουν στο ταξίδι σας

7.Αναπτυχθείτε στη βάση όσων μαθαίνετε

8.Αναστοχαστείτε και να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020