Θέμα 2 Η διαδικασία επικοινωνίας μιας εταιρείας

Η διαδικασία επικοινωνίας αναφέρεται στη μεταφορά μιας ιδέας από ένα άτομο σε άλλο, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή και να έχει επίδραση σε αυτό.

Η διαδικασία επιχειρηματικής επικοινωνίας είναι η μέθοδος με την οποία ένα μήνυμα φτάνει στον πομπό από τον δέκτη με οργανωμένο τρόπο.

Σύμφωνα με τον κ. Kreitner, «η διαδικασία επιχειρηματικής επικοινωνίας είναι μια αλυσίδα που αποτελείται από αναγνωρίσιμους κρίκους. Αυτή η αλυσίδα περιλαμβάνει τον πομπό, το μήνυμα, την κωδικοποίηση, τον δέκτη, την αποκωδικοποίηση και την ανατροφοδότηση.»

Η διαδικασία επικοινωνίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα μέσα από το σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας.

Πομπός: είναι το άτομο που στέλνει το μήνυμα ή την ιδέα στον δέκτη.

 

Κωδικοποίηση: σημαίνει τη μετατροπή της ιδέας σε κατανοητό μήνυμα.

 

Μήνυμα: είναι το σύνολο των συμβόλων που ο πομπός κοινοποιεί στον παραλήπτη μέσα από διάφορους τρόπους-μέσα.

 

Μέσα: αναφέρεται στο συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίου το μήνυμα μεταφέρεται από τον πομπό στον δέκτη.

 

Αποκωδικοποίηση: είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο δέκτης αποδίδει νόημα στα σύμβολα που κωδικοποιούνται από τον πομπό.

 

Δέκτης: είναι το άτομο που λαμβάνει το μήνυμα που στέλνει ο πομπός.

 

Απόκριση: είναι η αντίδραση του δέκτη μετά την έκθεσή του στο μήνυμα.

 

Ανατροφοδότηση: αναφέρεται στο ποσό της απόκρισης του δέκτη, που φτάνει πίσω στον πομπό.

 

Θόρυβοι: είναι η διακοπή που συμβαίνει κατά τη διαδικασία μεταφοράς πληροφοριών. Ο θόρυβος ή η διακοπή μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας επικοινωνίας.

Σχήμα: Η διαδικασία επιχειρηματικής επικοινωνίας

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο στην αγγλική γλώσσα: Apple – Accessibility – Sady: How digital storytelling can have emotional connection (Apple – Προσβασιμότητα – Sady: Πώς η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών μπορεί να επιφέρει συναισθηματική σύνδεση).

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο στην αγγλική γλώσσα και μάθετε περισσότερα για τις «τρεις αρχές της επιχειρηματικής αφήγησης» από το Storywallahs.