Αναφορές

Bandler, R (2022) Ανακτήθηκε από: https://richardbandler.com/

Bridges, W (2022) Ανακτήθηκε από: https://wmbridges.com/about/what-is-transition/

Hemmerling, J (2016) 5 Ways to lead in an era of constant change. Ανακτήθηκε από: https://www.ted.com/talks/jim_hemerling_5_ways_to_lead_in_an_era_of_constant_change?language=en

Seligman, M  (2011) Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing

Seligman, M (2011) Ανακτήθηκε από: https://www.brainyquote.com/quotes/martin_seligman_694647